Home गीता ज्ञान अमृत/रामचरित मानस श्रीरामचरितमानस-बालकांडः नामु राम को कलपतरु कलि कल्यान निवासु, जो सुमिरत भयो भाँग तें तुलसी तुलसीदासु

श्रीरामचरितमानस-बालकांडः नामु राम को कलपतरु कलि कल्यान निवासु, जो सुमिरत भयो भाँग तें तुलसी तुलसीदासु

error: Content is protected !!