Home गीता ज्ञान अमृत/रामचरित मानस श्रीरामचरितमानस-बालकांडः हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदयँ बिचारत संभु सुजाना

श्रीरामचरितमानस-बालकांडः हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदयँ बिचारत संभु सुजाना

error: Content is protected !!